Realizacja

Zgodnie ze statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. Działalność opiekuńczo-rehabilitacyjną, działalność wspomagającą leczenie osób chorych oraz osób niepełnosprawnych,

 2. Działalność medialną dotyczącą ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i pacjentów,

 3. Udzielanie pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy i opieki osobom: starszym, niepełnosprawnym oraz powracającym z miejsca odosobnienia,

 4. Organizację wykładów, konkursów, wystaw, wydawnictw i inne działania związane z medycyną, nauką, oświatą, kulturą i sztuką oraz wspierające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości,

 5. Prowadzenie szkoleń i kursów przystosowujących do wykonywania zawodów i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym nauka praktyczna,

 6. Organizowanie i prowadzenie ośrodków do współpracy i kontaktów społecznych społeczności polskiej ze społecznością innych krajów, a szczególnie ze społecznością krajów należących do Unii Europejskiej.

 7. Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji,

 8. Wspieranie badań naukowo-technicznych i prac nowatorskich oraz pomoc przy wdrażaniu w szczególności ekologicznych technologii, a także innych osiągnięć naukowych i technicznych.

 9. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.

 10. Działania badawcze, opiniodawcze oraz zapobiegawcze i kontrolne w zakresie dopuszczalności do spożywania artykułów spożywczych, leków , jak również  owoców i warzyw,

 11. Działania zapobiegające degradacji środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed zanieczyszczaniem: powietrza, rzek, jezior i lasów, w tym opiniowanie zagospodarowania przestrzennego,


Previous page: Cele fundacji
Następna strona: Sprawozdanie